Vitajte na našej stránke - ponúkame detské oblečenie a detské vybavenie
Pre predajcov detského oblečenia ponúkame zaujímavý veľkoobchodný sortiment

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky obchodu (eshopu)

OBSAH:
1.) Základné ustanovenia
2.) Prevádzkovateľ e-shopu
3.) Spôsob objednávania
4.) Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov
5.) Ceny
6.) Platobné podmienky
7.) Dodacie podmienky
8.) Práva a povinnosti zmluvných strán
9.) Poučenie o práve na vrátenie tovaru
10.) Storno objednávky
11.) Záručné lehoty a reklamačný poriadok
12.) Ochrana osobných údajov
13.) Orgán dozoru
14.) Záverečné ustanovenia


1. Základné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom (kupujúcim) a prevádzkovateľom e-shopu. Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy a zároveň aj v sídle prevádzkovateľa na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred vykonaním nákupu. Zákazník svojím nákupom súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2. Prevádzkovateľ e-shopu

Prevádzkovateľom e-shopu www.anero.sk je firma ANERO, s.r.o., Ružindol 419, Slovenská republika. IČO: 36 766 828 Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH. Zodpovedná osoba za e-shop je , e-mail: obchod@anero.sk.

3. Spôsob objednávania

Každý užívateľ môže objednávať tovar cez e-shop. V e-shope je potrebné uviesť potrebné položky ako napríklad Meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mail. Objednávka prebieha spôsobom výberu produktov, určením fakturačnej a dodacej adresy (v prípade ak sú rozdielne) a výberom spôsobu platby a dodania. Prevádzkovateľ e-shopu zasiela užívateľom informácie o zmene stavu objednávky nasledujúce stavy:
Čaká na vybavenie – vašu objednávku sme prijali no vzhľadom k času podania nebola ešte zaradená do interného systému
Odoslaná -Vaša objednávka bola už expedovaná z nášho skladu na vašu dodaciu adresu.

4. Pravdivosť poskytnutých údajov a ochrana údajov

Všetky zúčastnené strany, t. j. prevádzkovateľ ale i zákazník sa zaväzujú, že pre tento e-shop poskytli pravdivé informácie o svojej firme alebo osobe. V prípade, že zúčastnená strana poskytla chybné či klamlivé informácie má právo druhá zúčastnená strana (prevádzkovateľ) právo na náhradu vzniknutej škody v plnej výške. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o zákazníkoch tretím stranám. Tieto informácie pokladá za predmet obchodného tajomstva okrem údajov potrebných na korektné doručenie tovaru. Všetky poskytované osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. Ceny

Prevádzkovateľ e-shopu nie je platiteľom DPH a všetky ceny sú konečné. Zoznam cien tovaru je uvedený pod každým tovarom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať ceny podľa zmien ceny od výrobcu.
V prípade už potvrdenia objednávky, prevádzkovateľ nemá právo meniť cenu potvrdenej objednávky.  

6. Platobné podmienky

Zákazník môže využiť nasledovné spôsoby platby:
- platba na dobierku (pri preberaní tovaru)
- platba vopred na predfaktúru na číslo účtu
- v hotovosti pri dodaní tovaru našou spoločnosťou v rámci mapy rozvozu
Zákazníkom pri použití akéhokoľvek z vyššie uvedeného spôsobu platby neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky.    

7. Dodacie podmienky

Obvyklá dodacia lehota je do 5 dní. Pre dodávku tovaru využívame prostredníctvom Vami vybranej prepravnej spoločnosti, ktorú si zvolíte pri objednávke (tovar si je možné prevziať i osobne v sídle spoločnosti). Dodávka tovaru je po expedícií z nášho skladu doručená maximálne do 3 pracovných dní na Vami zadanú adresu. Pre objednávky nad 40€ je doprava zdarma. Faktúra a dodací list odovzdá prepravná služba zákazníkovi pri prebierke tovaru. Prepravca zodpovedá za poistenie zásielky v plnej cene podľa faktúry. Prevádzkovateľ môže zaslať zákazníkovi číslo prepravného balíka, a zákazník si pohyb môže skontrolovať. V prípade ak prevádzkovateľ nemá niektorú položku z nákupu skladom, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho s možnosťami dodávky na dvakrát prípadne spolu hľadajú iné riešenie čiastočnej dodávky.
Cenník prepravy:
- Slovenskou poštou balíky do 15 kg v hodnote 2,90 €
- kuriérskou spoločnosťou balíky do 40 kg v hodnote 4,90 €
 

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladajú v tomto e-shope prevádzkovateľ a zákazník. Zákazník je povinný zaplatiť na základe zálohovej faktúry (faktúry) tovar v stanovenej lehote. Zákazník tiež musí pri preberaní tovaru od prepravcu prezrieť neporušenosť obalu, prípadne podať reklamáciu na poškodený tovar v opačnom prípade e povinný tovar prevziať. Pokiaľ tovar neprevezme má právo predávajúci účtovať si náklady vzniknuté s dodávkou tovaru (prepravné plus paušálne náhrady vo výške 7 €).
 

9. Poučenie o práve na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní bez udania dôvodu odo dňa prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti, platí len pri bežnom tovare, nevzťahuje sa na “zákazkový tovar”. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné v uvedenej lehote zaslať spoločnosti informáciu o tom, že žiadate tovar vrátiť a následne ho poslať na sídlo spoločnosti uvedené v kontaktoch. Tovar musí byť nepoužívaný, v pôvodnom balení. Po uznaní predávajúci vráti peňažné plnenie do 15 dní spotrebiteľovi. Tovar prosíme nezasielať na dobierku.   

10. Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať do 12 hodín od jej vytvorenia bez storno poplatku.  

11. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený prevádzkovateľovi e-shopu. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov ak nie je pri tovare uvedené inak. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry do sídla spoločnosti (prostredníctvom kuriérskej služby) na sídlo spoločnosti ANERO, s.r.o., Ružindol 419, Slovenská republika. Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianského zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.   

12. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu zhromažďuje poskytnuté osobné údaje na základe ich dobrovoľného poskytnutia zákazníkom v nevyhnutnej miere pre korektné vybavenie objednávky a fakturáciu. Uchováva ich oddelené od iných dokumentov na servery a neposkytuje ich žiadnej tretej osobe okrem dopravnej spoločnosti pre spomínané korektné vybavenie objednávky. Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákon 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákazník ma v zmysle spomínaného zákona právo nechať svoje údaje vymazať z databázy na základe zaslania mailu na uvedenú e-mailovú adresu v kontaktoch.  

13. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, Bratislava, e-mail: ba@soi.sk   

14. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to i bez súhlasu zákazníka. Prevádzkovateľ je povinný zaslať tovar a prináležiace dokumenty zákazníkovi v papierovej forme. Uvádzané fotky sú ilustračné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu.  

Tieto podmienky vstupujú do platnosti od 01. 01. 2012.

Akcie: